Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna

Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna – 27 mart 2018 tarihinde VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN yayınlandı.

Kanun ile aşağıdaki yeni teşviklerden bazılarını sizler için özetledik.

 

1) Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmiştir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

2) Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir.

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir.

Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018. Bu tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanacaktır.

3) Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na eklenen “GEÇİCİ MADDE 30” ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca yine bu Kanunun 31 inci maddesiyle, yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın KDV’den istisna olarak teslimi de mümkün hale getirilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

Uygulama

7103 ve 7104 sayılı kanunlar ile Ar-Ge ve Tasarım alanında faaliyet gösteren mükelleflere Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımı ve kullanımıyla ilgili avantaj sağlayacak ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaları da ilgilendirecek kanun değişiklikleri yapılmıştı. Bu kanun değişikliklerinin KDV uygulamalarına yönelik olarak 18 seri nolu KDV tebliği yayınlanmıştır.

Tebliğ hükümlerine göre;

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri,
  • Araştırma Laboratuvarlarında faaliyette bulunan şirketlerin; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldıkları yeni makine ve teçhizat teslimleri 1 Mayıs 2018tarihinden geçerli olmak üzere KDV ‘ den istisna edilmiştir.

Yeni Makina ve Teçhizatın kullanılmamış olması şartı bulunmakla beraber, makine teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. İstisna kapsamında teslim alınacak yeni makine ve teçhizat, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.

1. İstisna Uygulamasının Süreçleri:

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi (EK:27) verilecektir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilecek ve bu belge satıcılar tarafından 10 yıl saklanacaktır.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm onaylanacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

2. Yüklenilen KDV’nin İadesi

İade talepleri için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

  • Standart iade talep dilekçesi,
  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,
  • Satış faturaları listesi,
  • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği.

Mükelleflerin mahsuben iade talepleri, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

Yine 5.000 TL‘yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

İade talebinin 5.000 TL‘yi aşması halinde; aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde; mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

3.       Müteselsil Sorumluluk

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.

Genel içinde yayınlandı