Kosgeb Kobi Teknoyatırım Destek Programı açıldı

31/03/2018 tarihinde başvuruya kapatılan Kosgeb Kobi Teknoyatırım Destek Programı tekrar açıldı.

Bizi arayın uygunluk bakımından ön değerlendirmenizi yapalım.

Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

 1. En az 1 yıldır faaliyette olan,
 2. En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Destek üst limit ve oranları

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında orta-düşük ve düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 500.000 (beş yüz bin) TL; orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. :

Program kapsamında verilen destekler:

a)Makine-teçhizat desteği

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

c)Yazılım giderleri desteği

ç)Personel gideri desteği

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği