Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı

Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı

Kosgeb teknoyatırım programı çerçevesinde öncelikle bize ulaşmanız akabinde firmanızın başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadığını, firmanızın hangi teknolojik alanda olduğunu ücretsiz olarak analiz ederek bilgilendirme yapıyoruz. Bize Ulaşın

Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı yararlanma koşulu : Bu programdan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan firmalar başvurabilir.

Başvuru Kriterleri

  1. KOSGEB ve diğer  kamu kurum  ve  kuruluşları,  kanunla  kurulan  vakıflar  veya  uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge  ve  yenilik  projeleri  sonucunda  ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma  merkezleri/enstitüler/bilim  parkları/kuluçka merkezleri  / hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji  geliştirme  bölgelerinde  yer  alan  işletmelerin,  bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak  sahibinden  devralmış  işletmeler  yararlanır.

Başvuru Kriterleri detaylar

1) Kamu  kurum  ve  kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul  karar tarihidir.

2) Yurtdışı  teknoloji  bölgeleri/araştırma  merkezleri/enstitüler/bilim  parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri   sonucunda   başarı   ile  sonuçlandırıldığına  dair  belgeye  sahip  ve  sonuçlandırıldığı  tarihten  itibaren  5  (beş)  yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.

3) Patent  belgesi  ile  koruma  altına  alınan  teknolojik  ürüne  ait  başvurular  için;başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir.

4) İşletme sahibi veya ortağına ait doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan teknolojik ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş)  yıl içinde Programa başvuru  yapılması esastır.

5) Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi  ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.

6) Başvuruda bulunacak  işletmelerin,program başvurusundan  en  az  1  (bir)  yıl  önce kurulmuş olması şartı aranır.

7) Desteklenecek yatırım proje süresi azami 36 (otuzaltı) aydır.

8) İşletme Giderleri Desteği, yatırım projesinin başarı ile tamamlanma tarihinden itibaren  1 (bir) yıl süre ile verilir.

9) Destek süresi; yatırım projesi süresi ile İşletme Giderleri Desteği süresinin toplamıdır.

DESTEKLER VE LİMİTLER

1-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin  üst  limiti  geri  ödemeli  ve/veya  geri  ödemesiz  olmak  üzere  toplam  5.000.000 TL’dir.

2-Makine-teçhizat,  kalıp  ve  yazılım  giderleri  için  mikro  işletmelere  %70  (yetmiş)  geri ödemesiz, 30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

3) Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

4) Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına  % 5 (beş) ilave edilir.

5) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı  Yerli  Malı  Tebliği’ne  uygun  olarak  alınmış  yerli  malı  belgesi  ile  tefrik  edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

6) Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş)  veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle  %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

Yatırım projesi süresi içinde verilen destekler

Program kapsamında Kurul  kararı ile  yatırım projesi süresince verilen destekler  kapsamında  makine-teçhizat  ve  yazılım  giderleri,  personel  gideri,  eğitim  ve danışmanlık, kira desteği, yatırım projesi sonrası verilen destekler kapsamında ise işletme giderleri desteği verilir.

1) Program kapsamında aşağıda yer alan destekler firmalara sağlanır.

– Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

– Personel gideri desteği

– Eğitim ve danışmanlık desteği

– Kira desteğİ

Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

İşletmeye; yatırım projesine konu teknolojik ürünün üretilmesi ile ilişkili olan;

a) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,

b) Makine – teçhizata ve kalıba ait taşıma , montaj ve sigorta giderleri,

c) Yazılım giderleri,

d) Üretim hattı tasarım giderleri için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.

Personel gideri desteği

– Personel Gideri Desteği;yatırım projesinde çalışması şartıyla yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir

Yatırım projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren istihdam edilen personel yeni kabul edilir.

–  İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora mezunları için brüt asgari  ücretin  5  (beş)  katını  geçmemek  üzere  desteklemeye  esas  aylık  net  ücret  Kurul tarafından belirlenir.

Eğitim ve danışmanlık desteği

– Eğitim giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, makine-teçhizat  ve  yazılımların  satın  alındığı  hizmet  sağlayıcıdan  ilgili  makine-teçhizat  ve yazılımların kullanımına ilişkin eğitim hizmeti giderlerini kapsar.

– Danışmanlık  desteği,  işletmenin; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

Bu desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000  TL’dir.

Kira desteği

– Yatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan İşletmeye,teknolojik ürünün üretilmesi kapsamında kiralanacak yeni alan için net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) yatırım proje süresince geri ödemesiz olarak  destek sağlanır.

Yatırım Projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren kiralanan yer yeni olarak kabul edilir.

Yatırım projesi sonrasında verilen destekler

Kobi Teknoyatırım Kobi Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında İşletme giderleri desteği , yatırım projesinin başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geri ödemesiz destek olarak verilir.

İşletme giderleri desteği

– Program  kapsamında  verilen işletme giderleri  desteği  aşağıda  yer  alan destek unsurlarını içerir.

  1. a) Personel giderleri
  2. b) Enerji giderleri

Endüstri mühendislerinden oluşan ekibimizle kosgeb teknoyatırım fizibilite etüdü raporu çalışmaları için bize ulaşınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir