COSME: Uluslararası İşbirliği Ve Bilgi Aktarımı Yoluyla Sürdürülebilir Turizm Gelişimini Ve Turizm KOBİ’lerinin Kapasitesini Artırma ( COS-2019-3-01) Çağrısı

COSME

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME) Programı, AB tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için uygulanan Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin önemi dikkate alınarak geliştirilmiş bir Birlik Programıdır. Program 2014-2020 tarihlerini kapsamaktadır. 

COSME özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. Mikro işletmelere, zanaatla ilgilenen işletmelere, tek çalışanlı işletmelere, liberal mesleklere ve sosyal işletmelere; potansiyel, yeni, genç ve kadın girişimcilere vb. özel önem verilmektedir. Programın temel araçları aşağıda belirtilmektedir: 

 1. Finansmana Erişim (Kredi Garantileri, Risk Sermayesi) 
 2. Pazarlara Erişim (Avrupa İşletmeler Ağı, Sınai Mülki Haklar) 
 3. İşletmeler için Çerçeve Koşullar (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Gıda, İnşaat, Turizm, Maden vb. sektörler, Kümelenme) 
 4. Girişimcilik ve Girişimci Kültür (Genç Girişimciler için ERASMUS) 

Çağrı: Uluslararası İşbirliği Ve Bilgi Aktarımı Yoluyla Sürdürülebilir Turizm Gelişimini Ve Turizm KOBİ’lerinin Kapasitesini Artırmak ( COS-2019-3-01)

Eylemin hedefi:

Turizm sektörünün rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi genel hedefi uyarınca, eylemler özellikle sosyo-ekonomik ve pazar istihbaratının arttırılması ve en iyi uygulamaların paylaşılması, Avrupa’nın görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve arttırılması yoluyla turizm işletmeleri için iş ortamının iyileştirilmesini amaçlayacaktır. Uluslararası turizm teklifinin yanı sıra, uluslararası işbirliği ve bilgi aktarımı yoluyla turizm KOBİ’lerinin kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

 • Turizm KOBİ’lerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için uluslararası ve sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi
 • KOBİ’lerin genel olarak sürdürülebilir yönetim ve turizm sürdürülebilirliklerini artıracak çözümler bulma ve alma kapasitelerini ve becerilerini geliştirmek.
 • Sektörler arası işbirliği ile sürdürülebilir turizm için yenilikçi çözümler geliştirmek

Beklenen Etki:

Turizmin sürdürülebilirliğini artırmak için kamu ve özel paydaşların (KOBİ’ler dahil) uluslararası işbirliğinin arttırılması.

Faaliyet Türleri:

Uluslararası bir konsorsiyum / kamu ve özel paydaş ağı (KOBİ’lere iş desteği sağlayan işletme inkübatörleri, hızlandırıcılar ve işletme destek kuruluşları ve sürdürülebilir çözümler, geri dönüşüm merkezleri, çevre eğitim merkezleri, sosyal ekonomi dernekleri, meslek kuruluşları ile işbirliği yapan girişimler dahil) Farklı ülkelerdeki turizm KOBİ’lerine özel etkinlikler düzenleyen bir aracı olarak hareket edecektir.

Uygun başvuru sahipleri tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar olmalıdır; Özel kuruluşlar, ulusal yasalar uyarınca düzgün bir şekilde oluşturulmalı ve kaydedilmelidir.

Uygun Faaliyetlere Örnekler:

 • Projenin potansiyel KOBİ’lere ve proje sonuçlarına ulaşma hedefleriyle ilgili iletişim faaliyetleri – Projenin destek programına katılım için turizm KOBİ’lerinin seçimi
 • Yenilikçi, sürdürülebilir çözümler almak için projeye katılan hedef turizm KOBİ’lerinin spesifik ihtiyaçlarının haritalandırılması
 • İlgili yenilikçi girişimlerin, kılavuzların, iyi uygulamaların, ana aktörlerin, sürdürülebilir çözümlerin sağlayıcılarının, turizm sektörünün daha sürdürülebilir hale getirilmesi için fırsatların haritalanması (projede yer alan KOBİ’leri hedefleyen faaliyetler)
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimlerin organizasyonu, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, bilinçlendirme çalışmaları
 • Eğitim materyallerinin üretimi, web seminerleri
 • Koçluk ve mentorluk hizmetleri
 • Eşleştirme, eşleştirme, akran öğrenme, bilgi paylaşımı
 • İşletmeler arası işletmecilik eşleştirme faaliyetleri
 • ICT çözümleri, bilgi ve uzmanlık paylaşımı için platformlar ve yerel halkın katılımı
 • İlgili turizm KOBİ’lerinin sektörler arası ve ölçeklendirme destek kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmek için faaliyetlerin düzenlenmesi: teknoloji merkezleri, araştırma enstitüleri, inovasyon merkezleri, kaynak verimliliği hizmetleri sağlayıcıları, inkübatörler ve hızlandırıcılar.
 • Uygulanan kapasite geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının ve turizm KOBİ’lerinin turizmin sürdürülebilirliğini artıran yenilikçi çözümlerin somut alımına dair raporlama
 • Proje ortakları tarafından çağrının amaçları doğrultusunda önerilen diğer faaliyetler.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:

Başvuru sahipleri konsorsiyum oluşturan tüzel kişiler olmalıdır. Aşağıdakiler, geçerli olabilecek ayrıntılı olmayan tüzel kişilerin listesidir:

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu)
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Kamu idareleri ve bunların Avrupa, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ağları veya dernekleri veya turizm, ekonomik işler, endüstri, ticari destek veya ilgili alanlardan sorumlu veya aktif bir kamu otoritesi adına faaliyet gösteren kuruluşlar
 • Uluslararası organizasyonlar
 • Turizm ve işletme desteğinde aktif olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) dahil olmak üzere özel ve kar amaçlı işletmeler
 • Ticaret ve sanayi odaları
 • Turizm ve iş desteğinde aktif olan üniversiteler ve araştırma merkezleri dahil olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları

Gerçek şahıslar uygun değildir.

Uygun Konsorsiyumlar:

Konsorsiyum, en az 5 en fazla 10 üye / ortak toplamalıdır ve bu ortakların her biri farklı tüzel kişiler olmalıdır. Ayrıca bu konsorsiyum en az 5 uygun ülkeyi (AB Üye Devletleri ve COSME Tüzüğünün 6. Maddesi uyarınca COSME programına katılan ülkeler) kapsamalıdır.

Her konsorsiyum, en az 3 uygun ülkeden en az 60 turizm KOBİ’sini – mali destek dahil – doğrudan destekleyecektir.

Konsorsiyumda en az bir ortak iş destek kuruluşu olmalıdır. Ekip ayrıca bir proje yöneticisi ve en az bir turizm uzmanı içermelidir.

Tekliflerin Sunumu:

Elektronik başvuru için son tarih 24 Ekim 2019, 17:00 (Brüksel Saati) ‘dir.

Başvuru sistemine bağlantı kısaca Fon ve İhale Portalı’nda (Funding and Tenders Portal) mevcuttur. Elektronik gönderime başlamadan önce lütfen Başvuru Rehberi’ne bakınız.

Bütçe Mevcut Ve Projelerin Temeli:

 • Projelerin ortak finansmanı için ayrılan toplam bütçenin 5 000 000 Avro olduğu tahmin edilmektedir.
 • Proje başına azami hibe, 1 000 000 Avro olacaktır.
 • EASME, 5 ila 7 teklifi finanse etmeyi bekliyor.
 • Hibe, uygun maliyetlerin %75’i kadar azami geri ödeme oranı ile sınırlıdır.

Süreç Tablosu

Başvurular için son tarih:                              24/10/2019 17:00 h, Brüksel saati

Değerlendirme dönemi:                              Kasım 2019 – Şubat 2020

Başvuru sonuçlarını bildirme:                    Şubat 2020

Hibe anlaşmalarının imzalanması:            Mayıs 2020

Projenin başlangıç tarihi:                             Mayıs-Haziran 2020

Uygulama Süresi:

Projenin süresi 25 ay ile 36 ay arasında olmalıdır.

Bu teklif çağrısında belirtilenden daha kısa veya daha uzun bir süre için çalışması planlanan projeler için başvurular kabul edilmeyecektir.