Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi Çağrıları BBI JU 2018

Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi Çağrıları BBI JU 2018 çağrıları kapsamında aşağıda proje konuları ve proje başlıkları özetleri bulunmaktadır.

Konu ile ilgilenenler tarafımıza ulaşabilirler.

BBI – JU 2018 YILLIK ÇALIŞMA PLANI KONULARI

Not: Aşağıdaki çalışma Stratejik Yönelim 1, 2 ve 3’ü kapsamaktadır; SY4 Koordinasyon ve Destek Eylemlerine yöneliktir.

Çağrı Takvimi:

  • Çağrının (Beklenen) Açılış Tarihi: 11 Nisan 2018
  • Çağrının (Beklenen) Kapanış Tarihi: 6 Eylül 2018, Perşembe 17:00
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi (Beklenen): Ekim – Kasım 2018
  • Sonuçların Bildirilmesi (Beklenen): Aralık 2018

Stratejik Yönelim 1: Mevcut ve yeni değer zincirlerini beslemek için sürdürülebilir biyokütle hammadde stoğu tedariğinin desteklenmesi

Mevcut hammadde kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi

BBI 2018. SO1.D1 – Biyo-temelli endüstri için hammadde olarak kullanılmak üzere yerel kaynaklı biyokütlenin lojistik ve ön işleme aşamalarının iyileştirilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Günümüzde biyo-temelli endüstride biyokütle hammaddesini kırsal ve kıyı bölgelerindeki kaynaklarından i işleme tesislerine götürmek birçok engelle mücadeleyi gerektirmektedir. Bunlar, biyokütlenin (genellikle değişen) kalitesi, miktarı, konumu ve işletme tesislerinden, son teknoloji ürünü lojistik sistem ve ekipmanlardan uzaklığı ile ilgilidir.

Bu konudaki özel hedef, yerel biyokütlenin kaynağından gelişmiş biyo-rafinerinin kapısına kadar, katma değerli market uygulamalarına işlenmesine yönelik olarak maliyet –etkin bir şekilde taşınması suretiyle hammadde miktarında veya kalitesinde kayıpların önlenmesidir.

Kapsam:

Yerel ve bölgesel biyokütlenin biyorafineri kapılarına kadar taşınması (kaynaktan alınması ve teslimi) için etkin bir lojistik sistemin geliştirilmesi ve gösterimidir.

Proje teklifleri, biyokütlenin hasat ve toplanmasını, ön işlenmesini, muhafaza, depolama ve taşınmasını ele alarak, biyo-bozunma nedeni ile hiç ya da en az düzeyde kayıpların yaşanacağı etkin bir kaynağından alma ve teslim sistemini hedeflemelidir.

Bu konu her türlü biyokütleyi kapsamaktadır.

Teklifler, entegre bir bio-rafineri tesisinde gerçekleştirilecek işleme aşamasına kadarki basamakları içerecek şekilde tasarlanmalıdır.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6-7 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG*1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         tedarik zincirinde yer alan biyokütle üreticilerinin gelirlerini arttırmasının yanı sıra kırsal ve kıyı bölgelerinde yeni iş fırsatları yaratması;

·         genel kaynak verimliliğini arttırması;

·         biyokütle kayıplarını %40 oranında azaltması;

·         nakliye maliyetlerini %30 oranında azaltması;

·         modifiye edilmiş taşıma ve depolama aşamaları, optimize edilmiş ön işleme aşamaları, vb. sayesinde sera gazı emisyonlarında%20’lik bir azalma sağlaması;

·         nakil oranını %20 arttırması.

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

*APG: Anahtar Performans Göstergesi

 Biyo-temelli endüstriler için az kullanılan ya da yeni hammaddelerin kullanımının genişletilmesi

BBI 2018. SO1.R1 – Su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve su kaynaklı biyokütle işleme endüstrilerindeki kalıntı ve yan akımları değerlendirmek için lojistik, altyapı ve teknolojik zorlukların çözülmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Su ürünleri yetiştiriciliğinden, balıkçılığa ve su işleme endüstrilerinden gelen artıklar, çeşitli kemik, kıkırdak, deri ve kabuklar, sıvı akışları ve diğer materyalleri içerir. Bazıları hayvan yemi veya gübreye işlenir, ancak kozmetik, nutrasötik ve farmasötik ve diğer uygulamalar için ilginç moleküller içermesine rağmen, artıkların büyük kısmı atık olarak muamele edilir. Ayrıca, ilgili atık bertaraf maliyetleri yüksektir.

Balıklarla birlikte yakalananlar ve balık artıkları ile açık denizlerde başa çıkmak ve bunları katma değerli uygulamalarda kullanılacak bileşikler olarak değerlendirmek için depolayıp karaya taşımak birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Bu deniz-kara bağlantısının piyasa uygulamaları yoluyla değer zincirleri oluşturmak için sürdürülebilir adımlar içermesi gerekmektedir.

Karada, su ürünleri yetiştiriciliğinden, balıkçılığa ve su işleme endüstrilerinden gelen artıkları verimli bir şekilde dönüştürebilmek için, daha ileri değerlendirme basamaklarına geçilmeden önce (biyo)teknolojik süreçlerin daha fazla geliştirilmesi ve test edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme işlemlerinin başlangıç ​​aşamaları, katma değerli uygulamalara yönelik sonraki basamaklarda kullanılacak yeterli bileşiklerin elde edilmesi için bu farklı artık tiplerinin potansiyelini tanımlamalı ve belirlemelidir.

Kapsam:

Ticari olarak daha geçerli uygulamalarda değerlendirilmek üzere, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri işleme endüstrilerinden çıkan artık ve yan akımların biyo-temelli endüstrilere tedariği için verimli ve sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma modları ve beraberindeki altyapıyla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini hedeflemelidir. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Teklifler, daha sonraki piyasa uygulamalarında değerlendirilme potansiyeline sahip en az iki bileşiğin seçilmesi, ekstraksiyonu ya da üretilmesi ile ilgili adımları içermelidir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 4-5 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG*1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         Toprakla doldurulmuş/yakılan artık miktarının, ilgili kıyaslama noktası ile karşılaştırıldığında% 30 azaltılmış olması;

·         Su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri işleme endüstrilerindeki paydaşlar ve aktörler için gelir ve iş fırsatlarının arttırılması.

Gösterge Bütçe: 2 – 5 milyon Avro
BBI 2018. SO1.D2 – Karma kentsel biyo-atığı* biyo-temelli endüstri için sürdürülebilir hammadde haline getirmek için seyreltme, kirlilik ve içerik çeşitliliği sorunlarına çözüm bulunması
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

2016 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık% 54’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu rakamın 2030’da% 60’ı aşması öngörülmektedir. Şehirler ve içlerinde yaşayan insanlar, çok miktarda katı atık ve atık su üretmektedir.

Tasnif uygulamalarının yaygın kullanılabilirliğine rağmen, çöp toplama veya yakma işlemine giden karışık atıklar, biyo-temelli endüstri için hammadde olarak kullanılabilecek büyük miktarda biyoçözünür organik madde içermektedir.

Atık su, selüloz ve besinler, özellikle fosfor gibi çeşitli değerli bileşenler içerir.

Yüksek seyrelme ve kentsel atık sularda bulunan kullanılabilir bileşenlerin çeşitliliği, bu değerli maddelerin daha büyük ölçekte verimli bir şekilde geri kazanımını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, kentsel atıksu arıtma, enerji veya biyogaz üretmeye odaklanma eğilimindedir.

Kirletici seviyelerinin ve çeşitliliğinin değerlendirmeye yönelik zorluklar oluşturmasına rağmen, organik kentsel atıklar, arazi kullanımı ve gıda üretimi ile herhangi bir çatışma yaratmadan, yıl boyunca biyo-temelli endüstri için önemli miktarda hammadde sağlayabilecek özelliktedir.

Kapsam:

Kentsel kaynaklı farklı organik kentsel atık akımlarındaki seyrelme, kirlilik ve içerik çeşitliliği sorunlarının üstesinden gelmek için etkili, güvenli ve verimli çözümler gösterilmesi ve bunların daha ileri kullanım için yüksek katma değerli bileşiklere dönüştürülmesi. Bu akımlar, karışık atık akımları, ayrı olarak toplanan organik atık ve atık su arıtımından elde edilen atık çamurun organik fraksiyonunu kapsamaktadır.

Çağrının kapsamı, bugün bu tür atık akımlarının kimyasal ön maddelere, polimerlere, malzemelere ve / veya gübrelere ön-ticari seviyelere başarılı bir şekilde çıkmayı sağlayacak miktarlarda dönüştürülmesini engelleyen tüm kısıtlamaların üstesinden gelinmesidir. Bu atıkların enerji veya biyogaz olarak değerlemesi kapsam dışıdır.

Hedefteki besleme stoğunun mümkün olduğunca çok sayıda ürün ve malzemeye değerlenmesini amaçlayan kademeli bir yaklaşım uygulanmalıdır. Hammadde mevcudiyetine ve özelliklerine, mevsimselliğe, pazar talebine, vb. bağlı olarak farklı son ürünlerin üretimine olanak sağlamak için esnek bir biyo-rafineri konsepti geliştirilmelidir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 7 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Tüketiciler ve atık yönetim şirketleri arasında kentsel atık akımlarının geniş bir ürün ve malzeme yelpazesinde değerlendirilebilmesi ile ilgili fırsatların farkındalığının arttırılması;

·         Atık sular için, askıda kalan katı fraksiyonların (kuru) ağırlığının en az% 30’unun geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılması;

·         Aynı tür atık akışı için halihazırda uygulanmakta olan bertaraf çözümü/leri ile karşılaştırıldığında, arazi doldurma işlemi uygulanan organik atık miktarının en az% 20 oranında azalması;

 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

* Kentsel biyo-atık: biyobozunur bahçe ve park atıkları, hane halkı, restoran, yemekhane ve perakende tesislerindeki yiyecek ve mutfak atıkları ve gıda işleme tesislerinden elde edilen benzer atık; arıtmadan çıkan kentsel atık su ve çamur.

Stratejik Yönelim 2: Ar-Ge ve inovasyon yolu ile entegre biyo-rafineriler için verimli proseslerin optimizasyonu

Ön işleme tabi tutulmuş hammaddelerin biyo-temelli kimyasal maddelere ve malzemelere dönüştürülmesi

BBI 2018. SO1.D1 – Biyo-temelli endüstri için hammadde olarak kullanılmak üzere yerel kaynaklı biyokütlenin lojistik ve ön işleme aşamalarının iyileştirilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Şu anda mevcut olan metabolik ağların doğası gereği karmaşık yapısı nedeniyle, istenen biyokatalitik özellikleri göstermek için mikrobiyal suşları taramak ve mühendisliğini yapmak için mevcut yöntemler çoğunlukla zaman alıcı ve pahalıdır. Bu adımların belirgin bir şekilde iyileştirilmesi, spesifik besleme stoklarının iyi tanımlanmış çalışma koşullarında biyokatalitik dönüşümünün optimize edilmesine olanak tanır ve geleneksel kimyasal proseslere kıyasla daha iyi performans gösteren biyokatalizmin rekabet avantajını pekiştirmeye yardımcı olur.Ayrıca, dönüştürme işlemlerinde biyokatalizörlerin kullanılmasının başarısı, genellikle hedeflenen biyokütle besleme stoğunun tipine ve buradaki biyoproses inhibitörlerinin varlığına bağlıdır. Lignoselüloz ve inhibitörleri de içeren diğer biyokütle bileşenleriyle karışık içerikli hammaddeler, biyokatalitik dönüşüm için en büyük zorluğu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, bir biyoprosesin optimizasyonu ve izlenmesi için, biyokatalitik aktiviteyi istenen kimyasal son ürünün oluşumuyla eşleştiren saptanabilir/seçilebilir bir mikrobiyal fenotipe ihtiyaç vardır.Burada ulaşılmak istenilen, hammadde türü ve kalitesi ve inhibitörlerin varlığını içeren çalışma koşulları dikkate alınarak biyokatalizör performansının spesifik ürün oluşumuna fenotipik olarak ilişkilendirilebilmesidir.

Kapsam:

Hedeflenen ürünün yüksek seçicilikte ve verimde üretilebilmesi için gereken spesifik hammadde tipi ve bileşimini en ideal biçimde dönüştürebilecek biyokatalizörlerin seçimi için yenilikçi teknikler uygulanması. Gerektiği durumlarda, bu teknikler, inhibitörler ve çalışma koşulları ile ilgili olarak biyokatalizörlerin performansını artırmak için daha da geliştirilmelidir.

Bu teknikler aşağıda yer alan şartların her ikisini de içermelidir:

·         Halihazırda erişilebilir bir fenotipi ürün oluşumu ile eşleştiren sistemlerin seçilmesi ve taranması;

·         Belirli bir biyoprosesin daha yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için mikroorganizmaların veya enzimlerin performansını analiz etmek, seçmek ve geliştirmek için teknikler.
Proje teklifleri, mikroorganizmalar veya hücresiz enzim tabanlı sistemlere odaklanmalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 4-5 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         istenen ürünün, aynı veya benzer ürünü üreten son teknoloji seçeneklerden en az %20 daha fazla verimle elde edilmesi;

·         Mevcut son teknoloji ile karşılaştırıldığında mikrobiyal ve / veya enzimatik modifikasyon süreçleriyle ilişkili zaman ve maliyetlerin azaltılmış olması.

 

Gösterge Bütçe: 2 – 5 milyon Avro
BBI 2018. SO2.R3 – Kağıt işleme operasyonlarını daha verimli hale getirmek için yeni teknolojilerin uygulamaya konulması
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Odun hamuru üretiminin amacı selüloz liflerini diğer ahşap bileşenlerden (lignin, hemiselülozlar, ekstraktlar, vb.) ayırmaktır. Bu bileşenler, kağıt hamuru fabrikasından çıkanların önemli bir oranını oluşturan yan akımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yan akım olan siyah likör günümüzde konsantre edilerek enerji elde etmek üzere yakılmaktadır. Ancak, siyah liköre yönlendirilen maddeleri daha iyi değerlendirmek için çeşitli fırsatlar bulunmaktadır.

Ayrıca, kağıt hamuru ve kağıt sektörü, daha az enerji tüketerek, kirletici kimyasal ürünler kullanmasını engelleyerek ve CO2 emisyonlarını faaliyetlerinde azaltarak çevresel etkilerini azaltmaya odaklanmaktadır. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, daha düşük sıcaklıklarda etkili olabilen, daha az kimyasal madde kullanan ve biyokütle besleme stoğunun daha iyi kullanılmasını sağlayan yeni hamur işleme işlemlerinin geliştirilmesidir.

Kapsam:

Sürdürülebilirlik, maliyet ve kaynak verimliliğinde önemli bir artış ile hammaddeden maksimum fayda elde edilmesini sağlayan çığır açan kağıt hamuru üretme teknolojilerinin ilgili bir çevrede pilot ölçekte ortaya konulması.

Bu konu yeni teknolojileri veya ekipmanları içeren çığır açan yenilikleri hedeflemektedir.

Önerilen çözümler şunları sunabilir:

·         Hamur hazırlama sürecinin kendisindeki temel yenilikler, örn. odun bileşenlerini  birbirinden ayırma şeklinin değiştirilmesi, ya da

·         Yan ürünlere yönelik ayrı akımlar elde etmeye yönelik olarak halihazırda işleyen hamur hazırlama prosesi öncesi ya da sırasında yeni teknolojik basamaklar, ya da

·         Hamurlaştırma atıklarından en umut veren bileşenlerin geri kazanılmasına yönelik olarak halihazırda işleyen hamur hazırlama prosesi alt akımında yeni teknolojik basamaklar.

Teklifler yukarıdaki üç seçenekten birine odaklanmalı, ancak bir den fazlası da ele alınabilir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 4-5 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         Kağıt hamuru üretme enerji yoğunluğunun % 40 oranında azaltılması.

 

Gösterge Bütçe: 2 – 5 milyon Avro

 

BBI 2018 SO2.R4 – İnhibitörleri içeren biyokütleyi yüksek katma değerli kimyasallar ve materyallere dönüştürmek için ileri biyoteknolojilerin uygulanması
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Çeşitli biyo-temelli işlemlerden kalan artık akışlar, şu anda bilinen fermente edici mikroorganizmaların büyümesini ciddi şekilde engelleyen düşük moleküllü bileşikler içerir.

Bu konunun spesifik hedefi, inhibitörlere dirençli mikroorganizmalardan daha iyi bir şekilde yararlanılabilmesidir.

Kapsam:

İnhibitörlere dirençli mikroorganizmaların tanımlanması, izole edilmesi, uygun olduğu durumlarda mühendislik süreçlerinden geçirilmesi ve kullanılması ve katma değerli ürünler oluşturmak takip eden fermentasyon işleminin laboratuvar ölçeğinde uygulanması. Bu konu, tarım-temelli, orman temelli, tatlı su /deniz-temelli veya biyolojik atık hammaddelerini pazarlanabilir ürünlere dönüştüren tüm işlemleri kapsamaktadır. Bu konu fosil tabanlı işlemler ve CO2-hammaddelerini içermemektedir. Ayrıca, biyo-yakıtları başlıca veya tek pazarlanabilir ürün olarak hedefleyen herhangi bir teklifi de kapsamamaktadır.

Bu konu özellikle erken aşama geliştirme tekliflerini kapsamakta olup, amaç biyo-kütleyi katma değerli ürünlere dönüştüren yeni teknolojilere zemin hazırlamaktır. Kimyasal ve malzeme üreten biyorafineri işlemleri için yeni ya da halihazırda yaygın olarak kullanılmayan, omics”, metabolik mühendislik ve sentetik biyoloji gibi yöntemleri de içeren çeşitli biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılabilir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Beklenen Etki:

·         Farklı kaynaklardan çıkan atık akımlarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi için fırsatların arttırılması;

·         İnhibitör maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan mevcut uygulamalardan daha az çevre ayak izi ve maliyetin başarılması.

Gösterge Bütçe: 1 milyon ve 2,5 milyon Avro arası
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

 

BBI 2018 SO2.R5 – Biyokütle besleme stoğunun çoklu kullanıma hazır ara akışa dönüştürülmesi için yenilikçi tek adımlı süreçler geliştirilmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Biyo-temelli hammaddelerin çoğunun doğası gereği, endüstri genellikle hammaddenin sadece bir kısmının ana ürüne dönüştürüldüğü bir durumla karşı karşıyadır.

Diğer fraksiyonlar ya atılır ya da yararlı bileşiklerin geri kazanılması veya üretilmesi için takip eden aşamalı işlemlere doğru yönlendirilir. Bu basamaklı operasyonlar, faydalı malzemelerin geri kazanılmasını sağlar, ancak yüksek yatırım ve işletme masrafları gerektirir.

Bu konunun özel hedefi, biyokütle fraksiyonlarını ve/veya ilk dönüşüm ürünlerini mevcut hale getirebilen tek adımlı teknolojiler elde etmektir.

Kapsam:

Biyo-temelli hammaddenin, biyo-temelli endüstri tarafından kolayca kullanılabilen ara akımlara dönüştürülmesi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi. Böyle bir dönüşüm, tek bir adımda gerçekleşmeli, karmaşık basamaklı işlemler içermemeli ve giriş biyokütlesinin tüm kısımları ile başa çıkmalıdır.

Bu konu kapsamında, biyo-temelli herhangi bir hammaddeyi ele alınabilir.

Tekliflerin mevcut değer zincirlerine odaklanması teşvik edilmektedir.

Eğer teklifler yeni değer zincirlerine odaklanıyorsa, sağlam bir ticari analize dayalı olmalı (en azından biyokütlenin mevcudiyetine dair kanıtlar ve üretilen ara ürünler için piyasa talebini içerecek şekilde).

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Beklenen Etki:

·         Daha sonraki işlemler için biyokütlenin kullanılabilir bileşiklere dönüştürülmesinin yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılması;

·         Sera gazı emisyonları ve kaynak verimliliği açısından biyorafineri süreçlerinin çevresel ayak izinin azaltılması;

·         Biyorafineri işlemlerinden geriye kalan atıkların azaltılması.

 

Gösterge Bütçe: 1 – 2,5 milyon Avro
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

 

BBI 2018 SO2.R6 – Mevcut değer zincirlerinin geliştirilmesi için yükselen çığır açan/atılım teknolojilerinin uygulanması
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Avrupa’daki gelişmekte olan biyo-temelli sanayi, ya bu kümeye katılan endüstriyel sektörlerin mevcut değer zincirleri üzerine inşa edilen ya da yepyeni, sektör sınırlarında yer alan yeni ortaklıklardan birçok değer zinciri sayesinde şekilleniyor. Bu ilerlemeler yaşandıkça, mevcut durum, uygun olduğu durumlarda çığır açan teknolojilerin entegrasyonu yolu ile mevcut değer zincirlerinin daha da ilerlemesini sağlayacak fırsatlar sunar. Hedeflenen iyileştirme daha yüksek performans, daha düşük maliyetler ve/veya arttırılmış sürdürülebilirlik olabilir.

Bu konunun özel hedefi, çığır açan teknolojiler kullanıldığında, mevcut değer zincirlerinde yaşanacak olası teknolojik gelişmeleri tanımlamaktır.

Kapsam:

Etkinliği, verimi, maliyeti ve/veya sürdürülebilirliği açılarından performansının arttırılması için mevcut biyo-temelli değer zincirlerine yenilikçi teknolojilerin uyarlanması ve ihtiyaç duyulduğu takdirde geliştirilmesi.

Teklifler, mevcut darboğazları ve yeni teknik çözümlerin uygulamaya koyulmasının teknik performası nasıl arttıracağını ve maliyet ve/veya çevre ayak izinin nasıl azaltılacağını tanımlamalıdır.

Bu konu tamamen yeni çığır açan, oyun değiştiren teknolojilere odaklanmaktadır. Arttırımlı yenilikleri ve sürekli iyileştirmeyi kapsamamaktadır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Beklenen Etki:

·         Mevcut biyorafineri işlemlerinin teknolojik performansının iyileştirilmesi;

·         Biyorafinerilerin yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılması;

·         Biyorafineri işlemlerinin çevresel ayak izinin, sera gazı emisyonları ve kaynak verimliliği açısından azaltılması.

Gösterge Bütçe: 1 milyon ve 2,5 milyon Avro arası
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

 

BBI 2018 SO2.R7 – Biyo-temelli monomerler ve polimerler için elektrokimyasal süreçler
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Yenilenebilir kaynakların yaygın olarak benimsenmesi nedeniyle elektrik enerjisi fiyatları büyük ölçüde dalgalanmaktadır. En yoğun üretim sürelerinde – örn. güneşli yazlarda veya rüzgarlı kış günlerinde – enerji hemen hemen bedava hale gelmektedir. Bu da elektrokimyasal süreçleri cazip hale getirmektedir.

Dahası, akıllı elektrokimyasal prosesler, işlem koşullarını daha kesin bir şekilde belirleme özelliği ile, örneğin istenen moleküler ağırlıklı veya spesifik işlevli “özel yapım” moleküllerin üretilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu konunun özel hedefi, biyokütle hammaddesinin pahalı olmayan elektrokimyasal dönüşümü için üretim fazlası elektrik enerjisinden yararlanılması ve bu teknolojinin ölçek büyütme için hazır hale getirilmesidir.

Kapsam:

Biyo-temelli hammaddeleri hedeflenen monomerlere ve/veya polimerlere dönüştürmek için elektrokimyasal süreçlerin geliştirilmesi.

Bu konu kapsamında, biyo-temelli herhangi bir hammaddeyi ele alınabilir.

Prosesler kolayca başlayabilmeli, durdurabilmeli ve yeniden başlatabilmeli, böylece sadece ucuz olduğu dönemlerde elektrik enerjisi tüketmeleri sağlanarak düşük maliyetli üretim gerçekleştirilmesine izin vermelidir. Geliştirilen teknolojinin ölçek büyütmeye uygun olması gerekmektedir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Beklenen Etki:

·         Biyokütlenin elektrokimyasal olarak, doğrudan kullanım veya ileri işleme için istenen moleküllere dönüştürülebilmesi yolu ile ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinden faydalanılması;

·         Son teknoloji mevcut alternatifleri ile karşılaştırıldığında, belirli uygulamalar için biyo-temelli monomer ve polimer üretim maliyetinin azaltılmış olması;

·         Toplam değer zincirinin çevre ayak izinin azaltılması;

·         Avrupa’daki biyo-temelli endüstrileri genişletmek ve güçlendirmek için gelecek vaat eden teknolojileri daha fazla keşfetmek için endüstriye yardımcı olunması.

Gösterge Bütçe: 1 – 2,5 milyon Avro
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

 

BBI 2018. SO2.D3 – Lignoselülozik biyokütlenin selülozik ve/veya hemiselülozik fraksiyonlarından elde edilen şekerin değerlendirilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Lignoselülozik hammaddenin kimyasallar ve materyaller üretmek üzere ticari olarak kullanılması genellikle selülozun değerlendirilmesine odaklanmış durumdadır.

Karbonhidrat zincirlerini şekerlere dönüştürmek üzere hidroliz yöntemini kullanan mevcut süreçler, selülozdan glikoza elde edilmesine odaklanır ve diğer şekerleri (ksiloz, mannoz, galaktoz, arabinoz, ramnoz) kullanılmayan kısımda bırakır.

Şeker pancar ve şeker kamışından elde edilen şekerlerin aksine, lignoselülozik hammaddeden elde edilen şekerler, genellikle düşük saflık ve/veya yüksek seyreltme oranlarından muzdariptir. Bu durum, söz konusu şekerlerin kullanılabilir ürün ve malzemeye fermentasyon yolu ile dönüştürülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şekerler, altakım işlemleri basamaklarında kolayca saflaştırılıp konsantre edilebilen etanol ve diğer uçucu bileşikler gibi kimyasalların üretiminde daha az etkiye sahiptir.

Selülozun şeker platformları aracılığıyla etanol haline dönüştürülmesi için mevcut birkaç teknolojik çözüm yakında büyük ölçekte faaliyete geçecektir. Karmaşık bir dönüştürme sonrası saflaştırma işlemi yolu ile üretilebilen diğer ürün tipleri (örneğin biyoplastikler veya uçucu olmayan bileşikler), yüksek saflıkta şekerler gerektirmektedir. Ayrıca, lignoselüloz ve hemiselülozun üçüncü bileşeni olan ligninin değerlendirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor olsa da, bir takım mevcut sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Bu konunun özel hedefi, şekerin lignoselülozik hammaddeden daha iyi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıdır.

Kapsam:

Hemiselülozdan elde edilmiş şekerlerin ve/veya selülozdan elde edilmiş seyreltik veya düşük saflıkta glikoz akımlarının değerlendirebilen yenilikçi teknoloji ve sistemlerin gösterilmesi.

Teklifler biyoteknolojik olan ya da olmayan işlemler ya da bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

Teklifler aşağıdakileri hedefleyebilir:

·         Hemiselülozdan saflaştırılmış/konsantre edilmiş şekerler; ya da

·         Selülozdan “olduğu gibi” glikoz; ya da

·         “Olduğu gibi” ayrılmış hemiselüloz; ya da

·         Hidroliz sonrası şeker ya da asitler ve “olduğu gibi” ; ya da

·         Hemiselüloz şekerlerinin ara ürünlere fermentasyonu veya kimyasal katalizi.

Seçilen yola bağlı olarak, teklifler saflaştırma işlemi içerebilirler.

Bu konu aşağıdakileri kapsamamaktadır:

1.    Lignoselülozik hammaddenin etanole dönüşümü

2.    Lignoselülozik hammaddenin ön işlemi ve ayrılması

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma ve ilgili altyapılarla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini ele almalıdır.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6-7 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Selüloz söz konusu olduğunda, elde edilen glikozun en az %90 oranında hedef ürünlere dönüşümünün sağlanması;

·         Hemiselüloz söz konusu olduğunda, gelen hemiselüloz akımının ağırlıkça en az %30’unun dönüşümünün sağlanması;

·         Yüksek değerli ürünler elde etmek için lignoselülozik hammaddelerin kullanımı ile ilgili iş ve pazar fırsatlarının genişletilmesi.

 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

Sistem modellemesi

BBI 2018. SO2.R8 – Mikroorganizmaları içeren biyoproseslerin tasarımını, başlatılmasını, ölçeklenmesini ve sürekli iyileştirilmesini modellemek için uygun bilişim sistemlerinin geliştirilmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Biyoproseslerin tasarlanması, ölçeklendirilmesi ve başlatılması için son teknoloji yaklaşım, “deneme-yanılma” ve geleneksel üretim yöntemlerinin tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, genellikle ölçekleme kayıplarına ve başlatma gecikmelerine veya başarısızlıklarına neden olmaktadır.

Biyoproseslerin tasarımı ve ölçeklendirilmesi üzerinde çok etkisi olan birçok değişken vardır, bu durum da süreci çok karmaşık bir hale getirmektedir.

Bu değişkenlerin belli başlı sebepleri arasında:

·         Giderek daha geniş bir biyokütle besleme stoğu aralığı ve bunların çeşitli ve heterojen bileşimleri

·         Moleküler biyolojide, daha geniş bir yelpazede biyo-ürünler yaratabilen daha verimli mikroorganizmalar üreten devrim niteliğindeki gelişmeler.

Her iki gelişme de, en etkili kombinasyonları bulmak üzere hammaddeden mamul ürünlere kadar tam değer zincirini simüle etmede birçok değişkenle başa çıkabilen güvenilir modelleme sistemleri gerektirmektedir.

Bugünün ölçeklendirme yöntemleri genellikle büyük resme bakmayan daha sınırlı bir görüşe sahiptir, böylece optimizasyon fabrika düzeyinde değil laboratuar düzeyinde gerçekleşmektedir.

Bu konunun özel hedefi, biyoişlemler için güvenilir ve sağlam bilişsel modelleme yaklaşımlarını tasarlamak ve uygulamaktır.

Kapsam:

Büyük fermentörlerdeki koşullara mikroorganizmalar tarafından verilen tepkilerin deneysel multi-omik verilerini içeren ve metabolik ağlar ve büyük ölçekli akışkanlar dinamiği üzerindeki bilgi birikimini, biyo-işlemin tasarımı, ölçeklendirilmesi ve başlatılmasına yardımcı olacak entegre, hesaplamaya dayalı bir çerçevede birleştiren modelleme sistemlerinin geliştirilmesi.

Modeller ayrıca ileride kullanılmak üzere tüm değer zinciri boyunca Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti’ne bağlantı sağlayacak özellikte olmalıdır.

Teklifler, seçilmiş belirli bir biyokütle besleme stoğunu ve hedeflenen ara ürünleri sağlayan ilgili işlem adımlarını simüle etmelidir..

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için Horizon 2020 kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         Biyo-temelli ürünlerin piyasada yer alma süresinin kısaltılmasına yardımcı olması;

·         Biyo-temelli değer zincirlerinin büyük ölçekli uygulamasında zaman, maliyet, malzeme ve enerji gereksinimleri, çevresel etkiler, vb. gibi konularda tasarrufların gerçekleştirilmesine yardımcı olması;

·         Daha verimli biyo-işlemlerin tesis edilmesine ve daha yüksek suş performansına yardımcı olması.

Gösterge Bütçe: 1 – 2,5 milyon Avro
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

Stratejik Yönelim 3: Belirlenmiş piyasa uygulamaları için yenilikçi biyo-tabanlı ürünlerin geliştirilmesi

Fosil-temelli emsallerinden daha üstün biyo-bazlı ürünler

BBI 2018. SO3.R9 – Mevcut ürünlerden daha iyi performans gösteren ve piyasa gereksinimlerini karşılayan biyo-temelli kaplamalar için fonksiyonel moleküllerin geliştirilmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Kaplamalar için küresel pazar, son ürünlerin özelliklerine ve performanslarına (paketleme için dayanıklılık, makinelerde aşınma direnci, vb.) yönelik talepler arttıkça, giderek daha zorlu hale gelmektedir.

Bu değişiklikler, biyo-temelli kaplamalar ya da biyo-temelli bileşenler içeren kaplamalar için ilginç piyasa beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak, genel olarak bu kaplamalar, geleneksel sentetik ürünlerle teknik özellikler veya maliyetler konusunda rekabet edememektedir.

Kaplama uygulamaları için yeni yüksek performans gerekliliklerini yakalayabilecek biyo-temelli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, öngörülen boşlukları kalite ve miktar olarak doldurmak için hızlandırılmalıdır.

Bu konunun spesifik hedefi, kaplama uygulamalarında kullanılan ürünlerde piyasanın talep ettiği özellik ve performans gerekliliklerini karşılayabilecek biyo-temelli formülasyonların devreye sokulmasıdır.

Kapsam:

Son teknoloji ürünlerin teknik ve sürdürülebilirlik özelliklerinden daha üstün ve gıda, elektronik, tüketim malları vb. alanların ambalaj malzemeleri uygulamalardaki yeni kaplama gerekliliklerini karşılayabilecek kaplama formülasyonları için yenilikçi biyo-temelli bileşiklerin geliştirilmesi.

Teklifler, yeni biyo-temelli bileşiklerin, istenilen performans seviyelerini karşılamak üzere biyo-temelli kaplamaya kısmen ya da tamamen uygulanmasını içermelidir.

Her iki durumda da teklifler, geliştirilen çözümün hedeflenen uygulamada aşağıdaki özellikleri sağladığını göstermek üzere test edilmesini içermelidir:

·         Mevcut tanımlanmış kriterlerden daha iyi nitelik ve özellikler

·         Mevcut ürünlerden daha az çevre ayak izine sahip olması.

Aynı zamanda, (termo) kimyasal, kimyasal kataliz ve biyoteknolojik alanlarda tüm ilgili ve uygulanabilir işleme teknolojileri tekliflerin kapsamı içinde yer alabilir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin tüm çevresel etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir. Bu konu için, LCA sadece bir dizi kritik konuya odaklanmamalıdır.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 5 olmalıdır.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için Horizon 2020 kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG5’e katkıda bulunması: formülasyonlarda biyo-temelli kaplamalar dahil olmak üzere en az iki yeni biyo-temelli malzeme oluşturulması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         Geliştirilmiş kaplama formülasyonları için en son teknoloji ürünü alternatiflerden daha düşük çevresel etkilere ulaşılması.

Gösterge Bütçe: 2 – 5 milyon Avro

 

BBI 2018. SO3.R10 – Biyolojik olarak parçalanabilen/bozunabilen ve/veya geri dönüştürülebilir biyo-temelli ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Şu anda, farklı sektörlerde (gıda, ilaç ve giyim dahil) çok çeşitli uygulamalarda kullanılan ambalajların çoğu geri dönüşümlü değildir. Bu ambalajlar çoğunlukla çok katmanlı olup, her katman değişik bir işleve sahip farklı bir polimerden oluşmakta, bu da ambalajı teknik olarak geri dönüşümsüz kılmaktadır. Bu nedenle söz konusu ambalajlar için ömür sonu aşaması ya yakma ya da arazi doldurmadır.

Ayrıca, halihazırda mevcut bozunabilir biyo-temelli ambalajların yolculuğu, çoğunlukla endüstriyel gübreleştirme tesislerinde son bulmaktadır. Bunun nedeni,  anaerobik arıtım ve ev tipi kompozitörler gibi diğer biyolojik atık arıtım işlemlerinin mevcut bozunabilir polimerlerin çoğu için uygun olmamasıdır.

Kullanım ömürlerinin sonunda ambalaj ürünlerininin yakma ve arazi doldurma işlemlerine tabi tutulmasının engellenmesi ve bunun yerine çevreye yük olmadan katma değer yaratabilecekleri onaylanmış ve kabul edilmiş uygulamalara yönlendirilebilmeleri için yeni alternatif çözümler eko-tasarım yöntemlerini kullanmalıdır.

Bu konunun özel hedefi, ambalaj ömrünün sona erme aşamasını önemli ölçüde daha sürdürülebilir hale getirmektir.

Kapsam:

Mevcut belirli karşılaştırma ürünlerine alternatif olacak şekilde, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve/veya bozunabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir fonksiyonel biyo-temelli ambalaj ürünleri için yeni işlem sistemlerinin tasarlanması.

Teklifler, hedef son ürünleri ve spesifikasyonlarını elde etmek için laminasyon ve kaplama aşamalarında gerekli iyileştirmeler dahil olmak üzere üretim sürecini ele almalıdır.

Teklifler, hedef ambalaj ürünlerinin toplam çevre ayak izini azaltmak için çeşitli ortamlarda geri dönüştürülebilir ya da bozunabilir/biyolojik olarak parçalanabilir olduklarını kanıtlamalıdır. Bu özellik üretimlerini ve kullanımlarını daha döngüsel yapacaktır.

Kapsam aynı zamanda çok katmanlı ürünleri de içermektedir. Bu durumda, teklifler, tüm gerekli işlevleri yerine getirebilmeleri ve son teknoloji alternatiflerden daha iyi performans göstermeleri şartıyla çok katmanlı/çok polimerli çözümler yerine çok katmanlı/tek polimerli çözümlerin uygulanabilirliğini sürdürülebilirlik adına göz önüne almalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin tüm çevresel etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 5 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         Geliştirilen ambalaj ürünlerinin ömür sonu aşaması ile birlikte çevresel ayak izinin, benzer uygulamalar için mevcut ürünlere kıyasla en az % 30 oranında azalması;

·         Geliştirilen ambalaj ürünlerinin ömür sonu aşaması ile birlikte maliyetinin benzer uygulamalar için mevcut ürünlerin ortadan kaldırılma maliyetine oranla en az % 30 oranında azalması.

Gösterge Bütçe: 2 – 5 milyon Avro

 

BBI 2018. SO3.R11 – Fosil-temelli emsallerinden daha üstün biyo-temelli aromatiklerin üretilmesi için teknoloji ve sistemler geliştirilmesi
Eylem Türü: Araştırma ve inovasyon eylemi
Özel Sorun:

Aromatik yapı taşları, naylonlar, polistiren, reçineler ve polikarbonatlar içerecek şekilde günümüzde envaiçeşit günlük ürün ve uygulamalarda kullanılan yapı taşlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fosil-temelli hammaddeleri kullanan güncel üretim yolları, enerji-yoğun ve kayda değer bir çevresel ayak izine sahip olma özelliğindedir.

Maliyet şu ana kadar, biyo-temelli aromatiklerin pazara girmesi önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte, kabul edilebilir fiyat karşılığında sunulan daha iyi bir performans kitle tüketimi için biyo-temelli aromatiklerin pazarlanabilirliğini arttıracaktır.

Çeşitli biyokütle besleme materyallerinin yapısal karmaşıklığı ve diğer bazı özellikleri,  petrokimyasal alternatiflerden daha iyi performans gösterebilecek olan aromatik bileşiklerin üretilmesi potansiyelinden faydalanılmasını engellemektedir.

Bu konunun özel hedefi, fosil tabanlı muadillerinden daha üstün hale gelebilmesi için, sürdürülebilir biyokütle kaynaklarından elde edilen aromatiklerin proses verimini arttırmaktır.

Kapsam:

Sürdürülebilir kaynaklardan makul maliyetle yeni işlevselliklere sahip biyo-bazlı aromatikler üretmek için yenilikçi teknolojiler ve sistemler geliştirilmesi.

Yeni işlevsellik, örneğin, petrokimyasal aromatiklerin izomerleri olan ve/veya petrokimyasal aromatiklerde bulunmayan fonksiyonel grupları içeren biyo-temelli aromatikler tarafından gösterilebilir.

Bu konu, gıda ve yem bitkileri hariç (fakat tarımsal artıklar dahil)  tüm biyokütle türlerini kapsamakta ve biyoteknolojik ve kimyasal dönüşüm teknolojilerinin kullanılmasına izin vermektedir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin tüm çevresel etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Teklifler ayrıca, geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ekonomik uygulanabilirlik performans kontrolünü (değer zinciri ve piyasa analizi) ve sosyal etki analizi (uygun olduğu durumlarda) de içermelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL), ele alınan biyo-temelli değer zinciri için en az 3 olmalıdır. Teklifler, 1 ya da 2 kadar düşük olabilecek başlangıç TRL seviyesini açıkça belirtmelidir.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için Horizon 2020 kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG5’e katkıda bulunması: formülasyonlarda biyo-temelli kaplamalar dahil olmak üzere en az iki yeni biyo-temelli malzeme oluşturulması;

·         APG8’e katkıda bulunması: projenin başlamasından bu yana “TRL kazancı”nı yansıtan en az bir yeni ve iyileştirilmiş işlem teknolojisinin doğrulanması;

·         Aromatik madde üretimi için önerilen çözümlerin, fosil-temelli alternatifleri ile karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarında önemli bir düşüş sağlayacak zemini hazırlamış olması;

·         Fosil-temelli muadillerine dayalı mevcut alternatiflere kıyasla gelişmiş özelliklere sahip, “üstün performans gösteren” biyo-temelli aromatikler kullanan en az iki uygulama geliştirilmesi.

 

Gösterge Bütçe: 1 – 2,5 milyon Avro
Özel Katılım Kuralı: Katılım için uygun olmak için bir konsorsiyum, ortaklık girişimi finansmanı için uygun olmayan bir yararlanıcı olan Biyo-temelli Sanayi Konsorsiyumunun en az bir üyesini içermelidir.
Beklenen Süre: 1 – 4 yıl

 

BBI 2018. SO3.D4 – Sürdürülebilir tarım yönetim planlarının bileşenleri olarak biyopestisitler veya biyo-temelli gübrelerin üretilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Biyopestisitler, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve bazı mineraller gibi doğal materyallerden elde edilen pestisitlerdir. Yalnızca hedeflenen haşere ve yakından ilişkili organizmalarla mücadele etme yolu ile (ki bu özellikleri onları zaman zaman geleneksel pestisitlerden daha seçici hale getirmektedir) sürdürülebilir tarımsal yönetim programları için haşere yönetimini daha ileri götürebilirler. Ek olarak küçük miktarlarda etkili olup hızla ayrışırlarsa, geleneksel (sentetik) böcek ilaçlarının kullanımını büyük ölçüde azaltabilirler.

Biyopestisit üretmek için kullanılabilecek bileşenler aynı zamanda anti-patojenik özelliklere sahiptir: Mantarlar, bakteriler veya diğer patojenik ajanlar tarafından biyokütle bozunmasını önleyebilirler.

Biyopestisit olarak kullanımlarında ölçek büyütebilmek sürdürülebilir tedarik ve optimum üretim gerektirmektedir.

Sürdürülebilir tarımsal yönetim programları, aynı zamanda, ekinlere besinlerin sağlanmasını da içerir. Mevcut besin kaynakları, biyolojik temelli operasyonlardan gelen yan akışlarla genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.

Bu konunun özel hedefi, sürdürülebilir tarım yönetimine fayda sağlamak için biyopestisitler ve biyo-temelli gübrelerin üretiminde karşılaşılan engellerin üstesinden gelmektir.

Kapsam:

Verimli ve maliyet etkin biyo-pestisitlerin ya da gübrelerin sürdürülebilir biyokütle kaynaklarından üretilebildiğinin gösterilmesi.

Teklifler ya biyopestisitleri ya da gübreleri ele almalıdır.

Teklifler, verimli kaynak kullanımı, biyokimyasal karakterizasyon ve uygun kısım ya da bileşenlerin ekstrakte edilmesini; istenen akımın ayrıştırılması ve saflaştırılmasını; ve standartlaştırılmış son biyoaktif ürünlerin optimal ve güvenli üretimini ele almalıdır.

Teklifler, geliştirilen ürünlerin hedeflenen ürün (ler) üzerindeki etkisini değerlendirerek deneysel bir doğrulama aşamasını içermelidir. Teklifler ayrıca geliştirilen biyo-ürünler ve geleneksel (sentetik) ürünlerin ilgili toprak tiplerine ve yetiştirme koşullarına göre karşılaştırılmasını da kapsamalıdır.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde, engellerin ve darboğazların giderilmesini, lojistik ile ilgili ulaştırma modlarını ve ilişkili altyapıları ele almalıdır. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Teklifler, geliştirilen ürünlerin üretim ve kullanımı ile ilgili potansiyel mesleki sağlık risklerini ve çevresel etkileri dikkatlice değerlendirmelidir. Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Ele alınan değer zincirlerinin toplam sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi;

·         Biyopestisitler ele alındığında: aynı hizmet için mevcut en iyi geleneksel pesitler ile en az aynı verimlilikle haşere kontrolünün sağlanması; hedeflenen hizmet için karşılaştırma yapılabilecek geleneksel bir pestisitin olmadığı durumlarda ise yeni biyopestisitin besleme stoğu kayıplarını en az %10 oranında azaltması;

·         Gübre ele alındığında: aynı hizmet için mevcut en iyi geleneksel gübreler ile en az aynı verimlilikle toprak şartlama işleminin sağlanması. 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

 

BBI 2018. SO3.F1 – Belirlenmiş piyasa uygulamalarında mevcut alternatifleri geride bırakan büyük ölçekli rekabetçi biyo-temelli yapıtaşları, polimerler ve malzemelerin üretilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – amiral gemisi eylemi
Özel Sorun:

Araştırma ve demonstrasyon faaliyetleri, ambalaj, kaplamalar, reçineler ve boyalar, katkı maddeleri, kompozitler, fiberler, kozmetikler ve diğerleri için geliştirilmiş fonksiyonelliğe ve performansa sahip yeni biyo-temelli yapı taşları, polimerler ve malzemeler elde etmeye yönelik yenilikçi teknolojiler ve yöntemler uygulamıştır.

Bu yenilikçi ürünler, performans ve sürdürülebilirlik açısından karşılaştırılabilir uygulamalarda hem fosil-temelli hem de mevcut biyo-temelli en gelişmiş ürünleri geride bırakabilir özelliktedir. Bununla birlikte, daha iyi performans göstermelerine ve bundan yararlanmada piyasadan gelen yüksek ilgiye rağmen, yüksek üretim maliyetleri ve bunun sonucu olan yüksek fiyatlar, bu ürünlerin piyasa kabulünü yavaşlatmaktadır.

Bu konunun spesifik hedefi, yenilikçi biyo-temelli yapı taşlarının, polimerlerin ve malzemelerin  yüksek piyasa potansiyellerini, kıyaslama ürünleri ile rekabet edebilir bir düzeyde hayata geçirmektir.

Kapsam:

İspat edilmiş teknoloji ve sistemlerle işletimsel bir ortamda optimize edilmiş bir değer zincirinin ölçeğini büyütmek suretiyle karşılaştırılabilir uygulamalarda performans ve sürdürülebilirlik açısından mevcut alternatiflerden daha iyi performans gösteren biyo-temelli yapıtaşları, polimerler ve malzemelerin ticari düzeyde üretilmesi.

Bu konu, TRL 6-7’de optimize edilmiş bir değer zincirinin başarılı bir şekilde çalıştırılması üzerine inşa edilerek ölçek büyütme potansiyeli olan yapıtaşları, polimerler ve malzemelerin üretilmesini hedeflemektedir. Teklifler, uygulanabilir olduğu durumlarda doğal biyo-polimerler de kullanabilir.

Teklifler, tanımlanmış piyasa talebini rekabetçi fiyatlarla karşılayabilmek için hammadde tedariği ile işleme teknolojilerini hedef işlevsellikteki ürünlerin temin edilmesini sağlamak üzere tamamıyla entegre eden türünün ilk örneği bir biyorafineri ortaya koymalıdır. Söz konusu biyorafineri, uygun olduğu durumlarda biyokütlenin ardışık olarak kullanılmasını sağlayarak ticari düzeyde etkili ve düşük maliyetli bir çalışma sergilemelidir.

Bu konu, tedarik zinciri boyunca ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlarken, büyük ölçekli bir biyorafineriye sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilebilecek herhangi bir biyokütle çeşidinin hammadde olarak kullanılmasına uygundur.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 8 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG5’e katkıda bulunması: formülasyonlarda biyo-temelli kaplamalar dahil olmak üzere en az iki yeni biyo-temelli malzeme oluşturulması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması.

Gösterge Bütçe: 21 milyon Avro

 

Yem / gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri için proteinler ve aktif maddeler

BBI 2018. SO3.D5 – Alternatif kaynaklardan sürdürülebilir ve düşük maliyetli yüksek performanslı fonksiyonel bileşenler üretilmesi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Artan dünya nüfusu ve gıda, yem, nutrasötikler, kozmetik, ilaç vb. için fonksiyonel ürünlere olan talepteki artışın artmasıyla endüstri ve akademi, gereken işlevselliği sağlayabilen biyo-aktif bileşenler için alternatif kaynaklar aramaktadır.

Alternatif kaynaklara bakıldığında, ar-ge çalışmaları tarım-gıda kalıntıları gibi ikincil biyokütle kaynakları ile alg, mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi alternatif birincil biyokütle kaynaklarına odaklanmıştır. Bununla birlikte, bugüne kadar hiçbiri, maliyet, teknoloji olgunluğu ve mevzuat engelleri nedeniyle gıda bitkileri için büyük ölçekli bir alternatif olarak kendini gösterememiştir.

Bazı potansiyel alternatif hammaddelerin (tarım, gıda veya orman sektörlerinden veya mevsimsel su biyokütlesinden gelen artık biyokütle gibi) mevsimselliği ve yüksek değişkenliği, bunların sürdürülebilir bir biyo-aktif bileşik kaynağı olmasını önlemektedir.

Bu konunun özel hedefi, sürdürülebilir alternatif kaynakların kullanılması yoluyla çeşitli uygulamalar için yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlere olan artan talebin karşılanmasına yardımcı olmaktır.

Kapsam:

Gıda, yem, nutrasötikler, kozmetikler, eczacılık ürünleri vb. hedef sektörler için pazar talebini ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlerin maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir üretiminin gösterilmesi.

Bu konu proteinler dışında tüm biyo-aktif bileşenleri kapsamaktadır.

Teklifler, sürdürülebilir döngüsel ekonomi üretim sistemlerinde fonksiyonel bileşenler ortaya koymak için maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir çözümler sağlayabilen biyokütle kaynaklarını ele almalıdır. Bu konu, tarım ve orman kalıntıları, gıda işleme kalıntı akımları, tohumsuz bitkiler, su kaynaklı biyokütle ve omurgasızlar gibi bitki ve hayvan kaynaklı değişik kaynak ve akımların hammadde olarak kullanılmasını kapsamaktadır. Gıda bitkileri bu konunun dışındadır.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma modları ve beraberindeki altyapıyla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini hedeflemelidir. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Bu konu, kimyasal ya da biyoteknolojik işlemleri ya da bunların kombinasyonunu kapsamaktadır.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek ve son ürünün güvenilirliğini sağlamak için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6-7 olmalıdır.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için 7. ÇP ve Horizon 2020, özellikle Horizon 2020 Toplumsal Sorunlar 2’nin “Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” (SFS) çağrıları kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Kullanılan yeni / alternatif hammaddeden en son teknoloji yöntemlere kıyasla % 20 daha fazla değer elde edilmesi.

 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro

 

BBI 2018. SO3.F2 – Alternatif ve sürdürülebilir kaynaklardan gıda ve yem uygulamaları için büyük ölçekli protein üretimi
Eylem Türü: İnovasyon eylemi – amiral gemisi eylemi
Özel Sorun:

Dünya nüfusundaki hızlı artış nedeni ile dünya çapında protein talebi giderek artmaktadır. 2050’ye kadar olan tahminler, mevcut protein varlığının, gıda amaçlı protein talebini karşılamak için yeterli olmayacağını göstermektedir.

Hayvansal protein talebinin karşılanması için dünya ekilebilir alanın % 60-70’i zaten hayvan yemi için kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, dünya çapında talebi karşılamak için yeni protein kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. Avrupa bitkileri, birincil biyokütle yetiştiriciliğinin kalıntıları ve yan ürünleri ile birlikte, değerli protein kaynaklarıdır. Hayvan işleme, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve yosun endüstrilerinden elde edilen kalıntılar, potansiyel fakat halihazırda yeterli kullanım seviyesine ulaşamamış protein kaynaklarıdır. Biyo-temelli endüstri, gıda/yem değer zincirlerinden mevcut alternatif kaynakları değerlendirerek ve daha önceki (ve devam eden) ar-ge ve küçük ölçekli endüstriyel işlemlerin başarılarından tam olarak yararlanarak, proteince zengin bileşiklerin üretiminin yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilir

Bu konunun özel hedefi, alternatif ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen sürdürülebilir, güvenli proteinlerin mevcudiyetini arttırmaktır.

Kapsam:

Tarımdan kalan artık akımlar, diğer biyokütle üretimi ve ilgili atık akımları (su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık veya deniz yosunu gibi) ya da gıda endüstrisinin yan akımları gibi alternatif, sürdürülebilir kaynaklardan, uygulanabilir olduğu durumlarda ardışık olacak şekilde, sürdürülebilir, güvenilir gıda ve/veya yem sınıfı proteinleri üreten türünün ilk örneği olan büyük ölçekli biyo-temelli değer zincirinin başarı ile işletilmesi.

Teklifler, hammadde tedariğinden işleme ve hedeflenen yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesine kadar tüm değer zincirini kapsamalıdır. Değişik basamaklardaki tüm ilgili teknolojiler, belirli bir ölçekte (tercihen TRL 6-7 seviyelerinde demonstrasyon, fakat pilot tesis seviyesinde en az 5) çalışabilirliği halihazırda ispatlanmış olması şartı ile uygulanabilir.

Teklifler,  özellikle gıda ve yem uygulamaları için proteinlere odaklanmalıdır. Bununla birlikte, teklifler, yeni gelirler üretmeyi ve böylece değer zincirlerinin genel sürdürülebilirliğini artırmayı mümkün kılan fonksiyonel proteinleri ve diğer uygulamaları da dikkate alabilir. Teklifler, entegre bir biorefinery kurulumu yoluyla fazladan değerleme adımlarını içermelidir.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma modları ve beraberindeki altyapıyla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini hedeflemelidir. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek ve son ürünün güvenilirliğini sağlamak için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 8 olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Ele alınan biyo-temelli işlemin karbon ayak izini, kullanılan mevcut proteine kıyasla en az %20 azaltması.

 

Gösterge Bütçe: 21 milyon Avro