BBI JU 2018 Çağrısı kapsamında Gübre üretim değer zincirinde yer alan ortaklar aranıyor.

BBI JU 2018 Çağrısı (H2020-BBI-JTI-2018) kapsamında proje ortağı olabilecek firma arayışı

PROJE KONUSU: BBI.2018.SO3.D4: Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of sustainable agricultural management plans.

PROJE KOORDİNATÖRÜ: İspanyol Araştırma Enstitüsü

PROJE ÖNERİSİ KAPSAMI:

Kümes hayvanları endüstrisindeki atıkları kullanarak sürdürülebilir bitki biyostimülan (biyo-uyarıcı) ve biyo-temelli gübreler üretmek için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve validasyonu.

Proje, kümes hayvanları endüstrisindeki döngüyü kapatmak, besin geri kazanımı ve değerlendirilmesi için biyo-atık malzemelerin geri dönüşümünü amaçlamaktadır. Özel amaç, ekonomik ama kaliteli biyobozunur, kontrollü salım yapan gübreleme ürünlerinin üretilmesidir.

ORTAK İHTİYACI:  Gübre üretim değeri zincirinin herhangi bir bölümünde yer alan şirketler

ÇAĞRI GENEL METNİ

BBI 2018. SO3.D4 – Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of sustainable agricultural management plans

BBI 2018. SO3.D4 – Sürdürülebilir tarım yönetim planlarının bileşenleri olarak biyopestisitler veya biyo-temelli gübrelerin üretilmesi

Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Biyopestisitler, hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve bazı mineraller gibi doğal materyallerden elde edilen pestisitlerdir. Yalnızca hedeflenen haşere ve yakından ilişkili organizmalarla mücadele etme yolu ile (ki bu özellikleri onları zaman zaman geleneksel pestisitlerden daha seçici hale getirmektedir) sürdürülebilir tarımsal yönetim programları için haşere yönetimini daha ileri götürebilirler. Ek olarak küçük miktarlarda etkili olup hızla ayrışırlarsa, geleneksel (sentetik) böcek ilaçlarının kullanımını büyük ölçüde azaltabilirler.

Biyopestisit üretmek için kullanılabilecek bileşenler aynı zamanda anti-patojenik özelliklere sahiptir: Mantarlar, bakteriler veya diğer patojenik ajanlar tarafından biyokütle bozunmasını önleyebilirler.

Biyopestisit olarak kullanımlarında ölçek büyütebilmek sürdürülebilir tedarik ve optimum üretim gerektirmektedir.

Sürdürülebilir tarımsal yönetim programları, aynı zamanda, ekinlere besinlerin sağlanmasını da içerir. Mevcut besin kaynakları, biyolojik temelli operasyonlardan gelen yan akışlarla genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.

Bu konunun özel hedefi, sürdürülebilir tarım yönetimine fayda sağlamak için biyopestisitler ve biyo-temelli gübrelerin üretiminde karşılaşılan engellerin üstesinden gelmektir.

Kapsam:

Verimli ve maliyet etkin biyo-pestisitlerin ya da gübrelerin sürdürülebilir biyokütle kaynaklarından üretilebildiğinin gösterilmesi.

Teklifler ya biyopestisitleri ya da gübreleri ele almalıdır.

Teklifler, verimli kaynak kullanımı, biyokimyasal karakterizasyon ve uygun kısım ya da bileşenlerin ekstrakte edilmesini; istenen akımın ayrıştırılması ve saflaştırılmasını; ve standartlaştırılmış son biyoaktif ürünlerin optimal ve güvenli üretimini ele almalıdır.

Teklifler, geliştirilen ürünlerin hedeflenen ürün (ler) üzerindeki etkisini değerlendirerek deneysel bir doğrulama aşamasını içermelidir. Teklifler ayrıca geliştirilen biyo-ürünler ve geleneksel (sentetik) ürünlerin ilgili toprak tiplerine ve yetiştirme koşullarına göre karşılaştırılmasını da kapsamalıdır.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde, engellerin ve darboğazların giderilmesini, lojistik ile ilgili ulaştırma modlarını ve ilişkili altyapıları ele almalıdır. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Teklifler, geliştirilen ürünlerin üretim ve kullanımı ile ilgili potansiyel mesleki sağlık risklerini ve çevresel etkileri dikkatlice değerlendirmelidir. Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6 olmalıdır.

Beklenen Etki:

· APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

· APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

· APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

· Ele alınan değer zincirlerinin toplam sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi;

· Biyopestisitler ele alındığında: aynı hizmet için mevcut en iyi geleneksel pesitler ile en az aynı verimlilikle haşere kontrolünün sağlanması; hedeflenen hizmet için karşılaştırma yapılabilecek geleneksel bir pestisitin olmadığı durumlarda ise yeni biyopestisitin besleme stoğu kayıplarını en az %10 oranında azaltması;

· Gübre ele alındığında: aynı hizmet için mevcut en iyi geleneksel gübreler ile en az aynı verimlilikle toprak şartlama işleminin sağlanması.

 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro