AB proje çağrısı kapsamında gıda ve yemde kullanılacak biyo aktif bileşenler projesi için ortak aranıyor.

BBI JU 2018 Çağrısı (H2020-BBI-JTI-2018) kapsamında proje ortağı olabilecek firma arayışı

İspanyada iletişimde olduğumuz araştırma enstitüsünün projesi dahilinde projeye ortak olabilecek aşağıdaki özelliklerde bir firma arayışımız mevcuttur.

BBI.2018.SO3.D5: Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional ingredients from alternative sources

PROJE KOORDİNATÖRÜ: İspanyol Araştırma Enstitüsü

PROJE ÖNERİSİ KAPSAMI:

Gıda ve yemde teknolojik olarak uygulanabilecek verimli, ekonomik olarak sürdürülebilir ve düşük çevresel etkiye sahip bir sistemin tarım-gıda yan ürünlerinden biyo-aktif bileşenleri sağlayan döngüsel bir üretim modeli ile geliştirilmesi.

ORTAK İHTİYACI: 

  • Lojistik konusunda uzmanı araştırma ve teknoloji kuruluşları ya da sanayi kuruluşları,

  • Meyve suyu ya da buzlu meyveli içerecek geliştirmek üzere gıda sanayi kuruluşu,

  • Yem üreticisi (tercihen su ürünleri yetiştiriciliğinde)

ÇAĞRI GENEL METNİ

BBI 2018. SO3.D5 – Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional ingredients from alternative sources

BBI 2018. SO3.D5 – Alternatif kaynaklardan sürdürülebilir ve düşük maliyetli yüksek performanslı fonksiyonel bileşenler üretilmesi

Eylem Türü: İnovasyon eylemi – demonstrasyon eylemi
Özel Sorun:

Artan dünya nüfusu ve gıda, yem, nutrasötikler, kozmetik, ilaç vb. için fonksiyonel ürünlere olan talepteki artışın artmasıyla endüstri ve akademi, gereken işlevselliği sağlayabilen biyo-aktif bileşenler için alternatif kaynaklar aramaktadır.

Alternatif kaynaklara bakıldığında, ar-ge çalışmaları tarım-gıda kalıntıları gibi ikincil biyokütle kaynakları ile alg, mikroorganizmalar ve omurgasızlar gibi alternatif birincil biyokütle kaynaklarına odaklanmıştır. Bununla birlikte, bugüne kadar hiçbiri, maliyet, teknoloji olgunluğu ve mevzuat engelleri nedeniyle gıda bitkileri için büyük ölçekli bir alternatif olarak kendini gösterememiştir.

Bazı potansiyel alternatif hammaddelerin (tarım, gıda veya orman sektörlerinden veya mevsimsel su biyokütlesinden gelen artık biyokütle gibi) mevsimselliği ve yüksek değişkenliği, bunların sürdürülebilir bir biyo-aktif bileşik kaynağı olmasını önlemektedir.

Bu konunun özel hedefi, sürdürülebilir alternatif kaynakların kullanılması yoluyla çeşitli uygulamalar için yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlere olan artan talebin karşılanmasına yardımcı olmaktır.

Kapsam:

Gıda, yem, nutrasötikler, kozmetikler, eczacılık ürünleri vb. hedef sektörler için pazar talebini ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı fonksiyonel bileşenlerin maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir üretiminin gösterilmesi.

Bu konu proteinler dışında tüm biyo-aktif bileşenleri kapsamaktadır.

Teklifler, sürdürülebilir döngüsel ekonomi üretim sistemlerinde fonksiyonel bileşenler ortaya koymak için maliyet etkin, verimli ve sürdürülebilir çözümler sağlayabilen biyokütle kaynaklarını ele almalıdır. Bu konu, tarım ve orman kalıntıları, gıda işleme kalıntı akımları, tohumsuz bitkiler, su kaynaklı biyokütle ve omurgasızlar gibi bitki ve hayvan kaynaklı değişik kaynak ve akımların hammadde olarak kullanılmasını kapsamaktadır. Gıda bitkileri bu konunun dışındadır.

Teklifler, hedeflenen biyokütle besleme stoğu tedarik sistemlerinde lojistik, ulaştırma modları ve beraberindeki altyapıyla ilgili engel ve darboğazların giderilmesini hedeflemelidir. Bunlar arasında toplama sistemleri, ara depolama ve güvenlik konuları sayılabilir.

Bu konu, kimyasal ya da biyoteknolojik işlemleri ya da bunların kombinasyonunu kapsamaktadır.

Teklifler, sağlam bir iş durumuna ve iş planına dayanmalıdır.

Teklifler, mevcut standartlara, sertifikasyona, kabul edilmiş ve doğrulanmış yaklaşımlara dayanan yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojilerini kullanarak, geliştirilen ürünlerin veya süreçlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

Teklifler uygun olduğu durumlarda sosyal etki analizi de içermelidir.

Geliştirilen süreçler ve ürünlerle ilgili olası tehlikeler, ürünlerin REACH mevzuatı ve diğer toksisite gerekliliklerine, güvenlik gerekliliklerine ve ilgili AB mevzuatına tam olarak uyduğundan emin olmak için analiz edilmelidir.

Eğer uygunsa, teklifler, gerekli ürün kalite standartlarını geliştirmek ve son ürünün güvenilirliğini sağlamak için gerekli olan ön ve eş-normatif (örnek oluşturan) araştırmalara da izin vermelidir.

Proje sonunda ulaşılan Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) 6-7 olmalıdır.

Teklifler, çakışmaları önlemek, sinerjiyi ilerletmek ve son teknolojik gelişmelerin ötesine geçebilmek için 7. ÇP ve Horizon 2020, özellikle Horizon 2020 Toplumsal Sorunlar 2’nin “Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” (SFS) çağrıları kapsamında finanse edilen projeleri tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

Beklenen Etki:

·         APG1’e katkıda bulunması: biyo-temelli ekonomide en az bir yeni sektörler arası bağlantı oluşturulması;

·         APG2’ye katkıda bulunması: en azından bir tane yeni biyo-temelli değer zincirine zemin hazırlaması;

·         APG6’ya katkıda bulunması: piyasa şartlarını karşılayan biyo-temelli kimyasallar ve malzemeler temelinde en az iki yeni (demonstrasyonu yapılan) tüketici ürününün oluşturulması;

·         Kullanılan yeni / alternatif hammaddeden en son teknoloji yöntemlere kıyasla % 20 daha fazla değer elde edilmesi.

 

Gösterge Bütçe: 7 milyon Avro
İlgili Sektörler: